„Legislaţie cu dedicaţie". Războiul politicienilor cu patrimoniul continuă.

 

Au vrut sa restringa lista monumentelor istorice - Daniel Barbu cind era Ministrul Culturii. Au incercat sa desfiinteze directiile judetene de cultura - Daniel Barbu. Cind nu au reusit sa le desfiinteze, au incercat sa le subordoneze baronilor locali - Liviu Dragnea si descentralizarea. Au modificat legea urbanismului si au readus urbanismul derogatoriu in zonele istorice - Liviu Dragnea si Ministerul Dezvoltarii. Au limitat dreptul cetatenilor de a se implica in dezvoltarea urbana - Liviu Dragnea si baronii locali. Iar acum, folosind o smecherie legislativa, un grup de parlamentari joaca alba-neagra cu legea constructiilor, lasand cea mai mare a patrimoniului arhitectural fara protectie.

Asociaţi Pro.Do.Mo a trimis un punct de vedere presedintilor de comisii din Camera Deputatilor. Regăsiti mai jos textul acesteia:

 

Bucuresti, 21.09.2015

 

        

Catre: Domnul Gigel-Sorinel Stirbu,

            Presedinte Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa  

 

Referitor: Propunerea legislativa L251/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii adoptata de Senat pe 2 septembrie 2015, aflata in dezbatere la comisiile Camerei Deputatilor cu numarul PL-x nr. 579/2015.

 

Stimate Domnule Presedinte Gigel-Sorinel Stirbu,

 

Prin prezenta, ne exprimam ingrijorarea fata de adoptarea modificarii articolului 3, alineatul (1) in forma propusa de initiativa legislativa L251/2015, si anume,

 

  1. 1.La articolul 3, alineatul (1), lit b, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentind monumentele istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate – teren si/sau constructii.

 

  1. 2.La articolul 3, alineatul (1), dupa litera b) se introduce litera b1) care va avea urmatorul cuprins:

b1) Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii amplasate in zone construite protejate si in zone de protectie a monumentelor, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate potrivit legii.

 

Adoptarea modificarii articolului 3 din Legea 50/1991 propusa de initiatori va avea efecte negative asupra protejarii si conservarii patrimoniului arhitectural al Romaniei prin eliminarea obligativitatii avizarii de catre Ministerul Culturii, autoritatea competenta in protejarea si conservarea patrimoniului, a lucrarilor din zonele protejate si din zonele de protectie a monumentelor.

In mod eronat, initiativa legislativa imparte patrimoniul imobil in monumente istorice si in zone de protectie si zone construite protejate, oferind protectie doar monumentelor istorice.

 

A. Expunerea de motive

 

1.Modificarea articolului 3 alineatul (1) prin introducerea lit. b1) nu este argumentata de catre initiatori, in sensul articolului 6, alineatul (1) al Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative:

 

Art. 6

(1)Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa. Solutiile pe care le cuprinde trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu ansamblul reglementarilor interne, precum si ale armonizarii legislatiei nationale cu legislatia comunitara si cu tratele internationale la care Romania este parte.

 

Si anume, afirmatia “Natura lucrarilor de construire este diferita in cazul     monumentelor a caror valoare este reprezentata de intregul imobil/ansamblu fata de zonele protejate sau zonele de protectie a caror valoare este mai ales ambientala”, este incorecta, dovedind necunoasterea legislatiei de protectie a patrimoniului, asa cum vom arata in continuare.

 

2.Expunerea de motive introduce notiunea de “zone de interes turistic”, fara a o defini. In fapt, modificarea articolului 3 va afecta in egala masura toate zonele construite protejate si zonele de protectie, nu numai cele cu valente “turistice”.

 

3.Consideram ca expunerea de motive ar fi trebuit sa fie insotita de punctul de vedere al Ministerului Culturii, institutia publica responsabila cu elaborarea si aplicarea strategiilor de protejare si conservare a patrimoniului arhitectural.

 

B. Legislatie de protectie a patrimoniului

 

1.Legislatie internationala

 

Conventia de la Granada ratificata de Romania prin Lege 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

 

Art. 1

In termenii prezentei conventii, expresia de patrimoniu arhitectural este considerata a cuprinde urmatoarele bunuri imobiliare:

  1. 1.Monumente: realizarile care se remarca prin valoarea lor istorica, arheologica, artistica, stiintifica, sociala sau tehnica, inclusiv instalatiile si elementele decorative ce fac parte integranta din aceste realizari
  2. 2.Ansambluri arhitectonice; grupuri omogene de constructii urbane sau rurale remarcabile prin valoarea lor istorica, arheologica, artistica, stiintifica, sociala sau tehnica, si suficient de coerente pentru a constitui obiectul unei delimitari topografice;
  3. 3.Situri; opere la care si-au dat concursul omul si natura, partial construite si care constituie spatii indeajuns de specifice si omogene pentru a constitui obiectul unei delimitari topografice, remarcabile prin valoarea lor istorica, arheologica, artistica, stiintifica, sociala sau tehnica.

 

Din definitie reiese ca nu numai monumentele istorice, dar si zonele protejate si zonele de protectie a monumentelor istorice fac parte din patrimoniul arhitectural, avand “valoare istorica, arheologica, artistica, stiintifica, sociala sau tehnica”, nu numai valoare “ambientala”, asa cum, in mod gresit, se afirma in expunerea de motive.

 

2. Legislatie nationala

 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Art. 3

Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente   istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran si subacvatic:

  

  1. a)monument – constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componente artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
  2. b)ansamblu – grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
  3. c)sit – teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural”

Art. 18

(1) Monumentele istorice, zonele de protectie si zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidentiaza in planurile de amenajare a teritoriului si in planurile urbanistice ale unitatilor administrativ-teritoriale

(2) In conditiile legii si in baza avizului Ministerului Culturii si Cultelor, in scopul protejarii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritatile publice locale pot institui servituti, pot interzice desfiintarea si modificarea constructiilor.

 

L251/2015 incalca, asadar, legislatia si practica de protectie a patrimoniului prin eliminarea zonelor de protectie ale monumentelor istorice si a zonelor construite protejate din aria de competenta a Ministerului Culturii ca urmare a modificarii articolului 3, alineatul 1, prin introducerea pct b1).

 

C. Efectele modificarii art. 3, alineatul (1) asupra patrimoniului construit

 

Daca intentia legiutorului, asa cum se afirma in expunerea de motive este “reglementarea autorizarii constructiilor in zone de interes turistic in care patrimoniul sa fie pastrat si perpetuat”, atunci eliminarea avizului Ministerului Culturii pentru lucrari de interventie in zonele de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate va avea un efect contrar.

Si anume, prin introducerea punctului b1),vor fi permise numeroase lucrari in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate cu potential mare de distrugere a valorilor arhitecturale, artistice, istorice si urbanistice, fara ca Ministerul Culturii sa poata interveni.

 

Prin separarea arbitrara a patrimoniului arhitectural in monumente istorice, pct. b), si zone de protectie a monunemtelor si zone construite protejate, pct.b1), interventiile interzise in Art. 11, devin permise si aria de competenta a Ministerului Culturii se rezuma numai la monumentele istorice, conform Art. 28.

L50/1991

Art. 11

(1)Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora:(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică a)reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

b)reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;
c)reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

d)zugrăveli şi vopsitorii interioare;

e)zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

f)reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

g)reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

h)reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/şarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i)lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;

j)lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;

k)lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;

l)lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.

m)lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
(...)

prevederi din Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-nov-2009 pentru Art. 11, alin. (1) din capitolul I


Art. 18: Lucrari care se excepteaza de la autorizare
(1) Se excepteaza de la autorizare categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.
[...]

prevederi din Art. 63 din capitolul IV, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-nov-2009 pentru Art. 11, alin. (1) din capitolul I


Art. 63: Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente
(1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente, cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii.
(2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.

prevederi din Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2009) la data 23-nov-2009 pentru Art. 11, alin. (2) din capitolul I


Art. 64: Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare
(1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Lege, nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea - tonete, pupitre acoperite sau închise (chioşcuri) cu suprafaţa construită de maximum 5,00 m2.
(2) În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-şef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.

 

Art. 28

(2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.

O alta consecinta nefasta pentru patrimoniul arhitectural a ca urmare a modificarii art. 3, in mod nejustificat, este faptul ca sanctiunile referitoare la incalcarea legii in zonele protejate si de protectie dispar, dupa cum urmeaza:

 

Art. 24

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a)executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege (...)

 

Concluzie

Initiativa de modificare a articolului 3 prin impartirea bunurilor imobile de patrimoniu arhitectural din punctul de vedere al gradului de protectie si conservare contrazice legislatia nationala si internationala de protejare si conservare a patrimoniului construit si va avea efecte nefaste asupra patrimoniului arhitectural al Romaniei.

 

Cu deosebita stima,

Roxana Wring

Presedinte Asociatia Pro.Do.Mo 

Joomla templates by a4joomla